Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodné podmienky

 

 

Obchodné podmienky

 

Kontaktné údaje predávajúceho:


Email: kontakt@oblecenieaja.sk

Telefón: +421/940 355 900

Poštová adresa: Božena Valčuhová, Divina 608, 013 31 Divina

Číslo účtu: 2401419864/8330

Fio banka
IBAN: SK8783300000002401419864
SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Objednávky tovaru


Tovar si môžete objednať :
-telefonicky tel.: 0940 355 900                                                                                                     -e mailom: kontakt@oblecenieaja.sk
-cez e shop: www.oblecenieaja.sk
 

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty v deň prijatia objednávky, najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky (ak je tovar skladom na predajni). V prípade, že tovar nemáme na sklade ihneď Vás informujeme. Termín dodania pri zasielaní na dobierku je zvyčajne dva pracovné dní po odoslaní tovaru. Ponúkame i možnosť osobného odberu objednávky v stánku Textil Divina ihneď po odoslaní potvrdzujúceho e-mailu o ukončení objednávky. Zákazník obdrží tovar za ceny platné v deň objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. V prípade, že objednávate tovar v AKCII alebo VÝPREDAJI nie je možné akciový tovar zlúčiť!( to znamená , že Vám môžeme vyhovieť len jednou akciovou ponukou- t.j. môžete nakúpiť viac tovaru za zvýhodnenú cenu, ale už nemáte nárok na darček).

Poštovné a balné

Za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí. Pri osobnom odbere nie je účtovaný poplatok za poštovné a balné.

V prípade posielaní objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku k cene objednaného tovaru pripočítavame cenu prepravného vo výške:

- balík na poštu 4,30 €

- balík na adresu 5,20 €.

 

 Pri jednorázovej objednávke nad 80,- € prepravné poplatky neplatíte (platí v rámci SR).V prípade, ak bude Vaša objednávka vybavená viacerými balíkmi zasielanými dodatočne, prepravné a manipulačné poplatky Vám budeme účtovať len jeden krát.

Cenu dopravy mimo územia SR je potrebné dohodnúť vopred individuálne.

Pri výmene tovaru formou zásielky, z dôvodu napríklad objednania nesprávnej veľkosti , bude zákazníkovi pri posielaní balíka účtované prepravné vo výške:

- balík na poštu 4,30 €

- balík na adresu 5,20 €.

V prípade vrátenia tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru ( nie prepravného, nakoľko sa jedná o spotrebovanú službu) formou prevodu na dodané číslo bankového účtu.

Vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu prevádzky bez dobierky!

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Ak predávajúci nemôže splniť objednávku z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru môže odstúpiť od kúpnej zmluvy s kupujúcim, ktorého musí ihneď informovať o danej situácií.

Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovaniu tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy písomnou formou  a to zaslaním formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom pošty na sídlo predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladom o zaplatení a podľa možnosti v originálnom obale a doporučujeme zásielku poistiť.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoužitý tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. Predávajúci neuhrádza náklady na vrátenie tovaru.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

 

Ochrana osobných údajov

„www.oblecenieaja.sk“ zhromažďuje Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky služieb a produktov.
Rešpektujeme Vaše súkromie. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Záručné podmienky:

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Adresu a telefónne číslo nájde kupujúci v sekcií Kontakt na internetovej stránke www.oblecenieaja.sk.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar, ktorý zavinil kupujúci.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu so záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list na poštovú adresu predávajúceho, ktorá je určená na zasielanie reklamácií a pošty.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar na poštovú adresu predávajúceho a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na poštovú adresu predávajúcemu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

a) nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový tovar - resp. predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba, produkty druhej triedy) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

b) predávajúci vadný tovar vymení - predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za nový kus, resp. po dohode so zákazníkom za iný tovar rovnakých, alebo podobných funkčných parametrov,

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.